Wymagania formalne i techniczne

W "Dyskursach Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" publikujemy artykuły  o charakterze naukowym, przez które zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych należy  rozumieć artykuły prezentujące "wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze". W czasopiśmie publikowane są także sprawozdania z projektów badawczych, konferencji i seminariów naukowych. Artykuły powinny mieścić się w profilu tematycznym czasopisma.

Tekst zgłaszany do publikacji powinien mieć przejrzystą strukturę, na którą ma składać się:

--> tytuł,

--> abstrakt i słowa kluczowe w języku, w którym napisany jest tekst (3-4 pojęcia konkretne, dotyczące bezpośrednio treści artykułu),

--> tekst główny, który powinien składać się z: syntetycznego i klarownego wprowadzenia, w którym autor jasno określi przedmiot, cel wywodu, przyjęte założenia oraz perspektywę teoretyczną i badawczą (jeśli w tekście prezentowane są wyniki badań); części głównej tekstu, w której nastąpi rozwinięcie wywodu (również ustrukturyzowanej); podsumowania zawierającego wnioski i konkluzje,

--> bibliografię (zawierającą tylko literaturę cytowaną).

Teksty zgłaszane do publikacji nie mogą zawierać w swej treści  żadnych informacji pozwalających zidentyfikować autora. Ponadto przed wgraniem dokumentu do systemu należy usunąć właściwości i dane osobiste autora w opcji Właściwości. W tym celu należy przeprowadzić inspekcję dokumentu (Przygotuj --> Przeprowadź inspekcję dokumentu). Informacje o autorze powinny być umieszczone w treści artykułu dopiero po zakończeniu procedury recenzowania i przyjęciu tekstu do publikacji, kiedy autor wgrywa do systemu ostateczną, pełną wersję artykułu.

Prosimy Autorów o dostosowanie tekstów do następujących wymagań technicznych:

--> dopuszczalna objętość tekstu - artykuł przeglądowy do 15 stron maszynopisu (bez abstraktu i bibliografii), artykuł empiryczny do 20 stron  maszynopisu (bez abstraktu i bibliografii) - tekst musi zostać przygotowany zgodnie z podanymi poniżej wymogami,

--> edytor Word/ format*doc, *docx; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm; wyjustowanie; strony ponumerowane, numeracja w dolnym prawym rogu,

--> tytuł artykułu pogrubionymi literami i wyśrodkowany; tytuły poszczególnych części artykułu wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem,

--> abstrakt o objętości od 1/2 do 2/3 standardowej strony (ok.1800 znaków), który napisany jest w 3. osobie i zawiera w treści cel, metody, wyniki i wnioski,

--> cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami apostrofowymi podwójnymi na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie,

--> tabele, rysunki, schematy i mapy powinny być kolejno numerowane, zatytułowane, a pod materiałem należy podać ich źródło,

--> przy nazwiskach osób wymienianych lub cytowanych po raz pierwszy należy podać imię.

Przypisy

Prosimy o sporządzanie przypisów w systemie harwardzkim. Dopuszczalne są przypisy dolne jedynie o charakterze rzeczowym lub słownikowym (nie bibliograficzne).

Przykłady przypisów wewnątrz tekstu:

--> Książka/rozdział w pracy zbiorowej/artykuł jednego autora: (Szarota, 2015: 24)

--> Książka/rozdział w pracy zbiorowej/artykuł dwóch lub trzech autorów (kolejność nazwisk zgodna z zapisaną w pracy): (Potulicka i Rutkowiak, 2010), (Hofstede, Hofstede i Minkow, 2011: 309-311)

--> Książka/rozdział w pracy zbiorowej/artykuł więcej niż trzech autorów: (Lofland i in., 2009: 105)

--> Praca zbiorowa pod redakcją: (Sztompka i Bogunia-Borowska red., 2006)

--> Prace kilku autorów w jednym przypisie (kolejność chronologiczna): (Malewski, 2002; Illeris, 2006)

--> Kilka prac jednego autora w jednym przypisie (kolejność chronologiczna): (Sztompka, 2007: 21-25; 2012: 32)

--> Odwołanie do więcej niż jednej pracy danego autora, wydanych w tym samym roku: (Sztompka, 2007a: 14) [...] (Sztompka, 2007b: 124)

--> Dokumenty, raporty, materiały stworzone przez instytucje/organizacje (nie ma autora/redaktora): (Główny Urząd Statystyczny, 2007) lub (GUS, 2007)

 Bibliografia

Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i tylko literaturę umieszczoną w przypisach. Powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji i redaktorów prac zbiorowych.

Przykłady sporządzania bibliografii:

--> Książka jednego autora: Sztompka, P. (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Znak.

--> Książka dwóch lub trzech autorów: Potulicka, E. i Rutkowiak, J. (2010) Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkov, M. (2011) Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Wyd.3. Tłum. M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

--> Książka więcej niż trzech autorów: Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L. i Lofland L. (2009) Analiza układów społecznych: przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Tłum. A. Kordasiewicz, S. Urbańska i M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

--> Praca zbiorowa pod redakcją: Sztompka, P. i Bogunia-Borowska, M. (red.) (2006) Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak.

--> Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją: Urbaniak-Zając, D. (2017) Proces badawczy jako podejmowanie decyzji – refleksja metodologiczna. W: D. Kubinowski i M. Chutorański (red.) Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 181-195.

--> Artykuł w czasopiśmie: Malewski, M. (2002) Przymus i wolność w edukacji dorosłych. Teraźniejszość – Człowiek - Edukacja, 1(17), 39-53.

--> Dokumenty, raporty, materiały stworzone przez instytucje/organizacje (nie ma autora/ redaktora): Główny Urząd Statystyczny (2007) Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Źródła internetowe w bibliografii:

--> Prace z numerem DOI: Cyboran, B. (2020) Znaczenie profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury. Dyskursy Młodych Andragogów / Adult Education Discourses [online], 21, 303-316. Dostępny na: https://doi.org/10.34768/dma.vi21.492.

--> Prace bez numeru DOI: Szarota, Z. (2015) Uczenie się starości. Edukacja Dorosłych [online], 1 (72), 23-35. Dostępny na: http://www.ata.edu.pl/pliki/edukacja-doroslych/ED-1-2015.pdf [03.02.2021].

Kompletna struktura tekstu przyjętego do publikacji powinna zawierać:

--> imię  i nazwisko autora,

--> informacje o autorze umieszczone w przypisie dolnym (imię i nazwisko, afiliacja: nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni; służbowy adres mailowy; ORCID),

--> abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

--> tekst główny,

--> bibliografię (zawierającą tylko literaturę cytowaną),

--> załączniki (umieszczone w tekście tabele, rysunki, fotografie należy także załączyć w osobnych plikach).