W "Dyskursach Młodych Andragogów" publikujemy artykuły  o charakterze naukowym, przez które zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych należy  rozumieć artykuły prezentujące "wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze". W czasopiśmie publikowane są także sprawozdania z projektów badawczych, konferencji i seminariów naukowych. Artykuły powinny mieścić się w profilu tematycznym czasopisma.

Tekst zgłaszany do publikacji powinien mieć przejrzystą strukturę, na którą składać się będzie:

 • syntetyczne i klarowne wprowadzenie, jasno określające przedmiot, cel wywodu, przyjęte założenia oraz perspektywę teoretyczną i badawczą (jeśli w tekście prezentowane są wyniki badań);
 • część główna tekstu, w której następuje rozwinięcie wywodu (również ustrukturyzowana);
 • podsumowanie zawierające wnioski i konkluzje. 

Zgłaszany artykuł powinien zawierać:

 • tytuł,
 • abstrakt i słowa kluczowe w języku, w którym napisany jest tekst,
 • tekst główny,
 • bibliografię (zawierającą tylko literaturę cytowaną).

 Teksty zgłaszane do publikacji nie mogą zawierać w swej treści  żadnych informacji pozwalających zidentyfikować autora. Ponadto przed wgraniem dokumentu do systemu należy usunąć właściwości i dane osobiste autora w opcji Właściwości. Informacje o autorze powinny być umieszczone w treści artykułu dopiero po zakończeniu procedury recenzowania i przyjęciu tekstu do publikacji, kiedy autor wgrywa do systemu ostateczną, pełną wersję artykułu.

Kompletna struktura tekstu przyjętego do publikacji powinna zawierać:

 • imię  i nazwisko autora
 • informacje o autorze umieszczone w przypisie dolnym (imię i nazwisko, stopień/tytył naukowy -  afiliacja: nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni; służbowy adres mailowy; ORCID)
 • abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • tekst główny,
 • bibliografię (zawierającą tylko literaturę cytowaną),
 • załączniki (umieszczone w tekście tabele, rysunki, fotografie należy także załączyć w osobnych plikach).

Prosimy Autorów o dostosowanie tekstów do następujących wymagań technicznych:

 • dopuszczalna objętość tekstu - od 10 do 12 stron maszynopisu przygotowanego wedle podanych niżej wymogów;
 • edytor Word/ format*doc, *docx; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm; wyjustowanie; strony ponumerowane, numeracja w dolnym prawym rogu;
 • tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem;
 • cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie;
 • tabele, rysunki, schematy i mapy powinny być kolejno numerowane, zatytułowane, a pod materiałem należy podać ich źródło;
 • przy nazwiskach osób wymienianych lub cytowanych po raz pierwszy należy podać imię.

Przypisy

 • Prosimy o sporządzanie przypisów w systemie harwardzkim.
 • Dopuszczalne są przypisy dolne jedynie o charakterze rzeczowym lub słownikowym (nie bibliograficzne).
 • Przykłady przypisów wewnątrz tekstu:
  • pozycja zwarta, książka jednego autora: (Sztompka  2007, s. 15)
  • praca dwóch autorów, kolejność nazwisk zgodna z zapisaną w książce: (Potulicka i Rutkowiak 2010, s. 23)
  • praca pod redakcją: (Kubinowski i Nowak red. 2006)
  • prace kilku autorów w jednym przypisie (Banks 2009, s. 10-12; Sztompka 2007, s. 45)
  • kilka prac jednego autora w jednym przypisie: (Sztompka 2005, s. 32; 2007, s. 21-25)
  • praca trzech lub więcej autorów: (Lofland i in. 2009, s. 150)
  • gdy odwołujemy się do więcej niż jednej pracy danego autora, wydanych w tym samym roku: (Sztompka 2007a, s. 14) lub (Sztompka 2007b, s. 124)
 • Nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem (zbędne jest podawanie adresu wydawniczego). Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć np. gwiazdką. 

  Bibliografia

 • Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i tylko literaturę umieszczoną w przypisach.
 • Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji i redaktorów prac zbiorowych.
 • Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora lub redaktora pracy zbiorowej, datę wydania w nawiasie, pełny tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy i miejsce wydania.  W przypadku artykułu z czasopisma i rozdziału w pracy zbiorowej podajemy też strony rozdziału czy artykułu. Przy przekładach podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza. Nazwę czasopisma należy zapisać czcionką prostą w cudzysłowie  oraz podać jego numer. 
 • Opis bibliograficzny źródeł internetowych powinien zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu. 

Wzór:

 • Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.
 • Bauman T. (2006), Badacz jako krytyk, w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie,  D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 189-207.
 • Mendel M. (red.) (2007), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wiza A. (2015), Nieformalne obszary uczenia się dorosłych - edukacyjne konteksty podróżowania,  „Dyskursy Młodych Andragogów”, T. 16, s. 47-58.
 • Zybertowicz A. (2001), Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, „Kultura i Historia” nr 1, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/48, 20.01.2012.

Streszczenie (abstrakt) i słowa kluczowe 

 • Streszczenia tekstów umieszczone zostaną w „Dyskursach Młodych Andragogów”, na stronie internetowej czasopisma oraz w internetowych bazach publikacji naukowych (m.in.CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl). Prosimy zatem o przesłanie wraz tekstem składanym do publikacji streszczenia w języku, w którym napisany jest tekst wraz ze słowami kluczowymi (3-4 pojęcia konkretne, dotyczące bezpośrednio treści artykułu).  Natomiast po zakwalifikowaniu do publikacji artykułów napisanych w języku  polskim prosimy dosłać  streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim, w przypadku tekstów napisanych w języku angielskim - prosimy o dosłanie streszczenia po polsku. 

Abstrakt powinien: 

 • mieć objętość od 1/2 do 2/3 standardowej strony (ok.1800 znaków),
 • być napisany w 3.osobie,
 • zawierać tytuły tekstu,
 • zawierać w swej treści: cel, metody, wyniki, wnioski.