Ogólne zasady publikacji

"Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" przyjmują do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane, ani w całości, ani we fragmentach oraz nie zostały jednocześnie zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.

Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji redaktorzy tematyczni we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji. Mogą oni artykuł odrzucić w przypadku gdy: 1) nie mieści się on w profilu pisma; 2) nie spełnia wymogów redakcyjnych i technicznych określonych dla „DMA”; 3) nie spełnia wymogów merytorycznych i metodologicznych tekstu naukowego.

Redaktorzy mogą także poprosić o dostosowanie tekstu do wymogów obowiązujących w „DMA” i od tego uzależnić dopuszczenie tekstu do recenzji.

Teksty poddawane są ocenie dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

Tekst, który otrzymał negatywną recenzję nie jest przyjmowany do publikacji.

W sytuacji, gdy tekst otrzymał dwie skrajnie odmienne recenzje, w tym jedną negatywną, redakcja może zadecydować o powołaniu trzeciego recenzenta.

Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta. Autor proszony jest o sporządzenie odpowiedzi na recenzję. O publikacji tekstu decyduje redaktor.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.

Teksty prosimy zgłaszać poprzez system Open Journal System, do którego można się zarejestrować/zalogować przez stronę internetową czasopisma (zob. Zgłaszanie artykułów).

Redakcja traktuje rzetelność i uczciwość jako priorytetową zasadę w działalności naukowej (zob. Zasady etyki publikacyjnej).

Autorom nie przysługuje honorarium za opublikowanie tekstu.