• Dyskursy Młodych Andragogów” przyjmują do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane, ani w całości, ani we fragmentach. 
  • Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji redaktorzy tematyczni we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji. Mogą oni artykuł odrzucić w przypadku gdy: nie mieści się on w profilu pisma; nie spełnia wymogów redakcyjnych i technicznych określonych dla „DMA” oraz wymogów merytorycznych i metodologicznych tekstu naukowego. Redaktorzy mogą także poprosić o dostosowanie tekstu do wymogów obowiązujących w „DMA” i od tego uzależnić dopuszczenie tekstu do recenzji.
  • Teksty poddawane są ocenie dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
  • Tekst, który otrzymał negatywną recenzję nie jest przyjmowany do publikacji.
  • W sytuacji, gdy tekst otrzymał dwie skrajnie odmienne recenzje, w tym jedną negatywną, redakcja może zadecydować o powołaniu trzeciego recenzenta.
  • Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta. O publikacji tekstu decyduje redaktor.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.
  • Teksty prosimy zgłaszać poprzez system Open Journal System, do którego można się zarejestrować / zalogować przez stronę internetową czasopisma (zob. Zgłaszanie artykułów).
  • Od roku 2014 Oficyna Wydawnicza UZ podpisuje z autorami umowy wydawnicze. Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji egzemplarz umowy jest przesyłany w wersji elektronicznej autorowi. Podpisaną umowę należy odesłać pocztą tradycyjną w dwóch egzemplarzach (lub trzech w przypadku, gdy dwie osoby są autorami artykułu). 
  • Redakcja traktuje rzetelność i uczciwość jako priorytetową zasadę w działalności naukowej. Dlatego wprowadzone zostały procedury przeciwdziałania nierzetelności i nieuczciwości (oświadczenie o oryginalności tekstu), a wszelkie przejawy łamania zasad (ghostwrittng, guest autorship)  będą ujawniane. O takich przypadkach zostaną powiadomione także odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
  • Autorom nie przysługuje honorarium za opublikowanie tekstu.