"Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" są punktowanym czasopismem naukowym (70 pkt.), wydawanym nieprzerwanie od 2001 roku. Czasopismo wydawane jest corocznie przez Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, który finansuje jego wydanie.

„Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" to rocznik skierowany do badaczy z polskich i międzynarodowych środowisk naukowych prowadzących badania nad szeroko rozumianą edukacją dorosłych (obejmującą formalne, pozaformalne i nieformalne jej obszary) oraz kontekstami uczenia się i rozwoju człowieka dorosłego. W DMA stworzyliśmy otwartą - międzypokoleniową i międzykulturową - przestrzeń do prowadzenia naukowych dyskusji o dorosłym człowieku. Różne konteksty tych dyskusji pojawiają się na łamach naszego rocznika w postaci tematycznych dyskursów, takich jak np. dyskurs kulturowy, dyskurs biograficzny, dyskurs edukacji w szkole wyższej, dyskurs różnorodności w edukacji dorosłych czy też dyskurs profesjonalizacji; otwarci też jesteśmy na tworzenie nowych obszarów dyskusji. Badaczy interesujących się szeroko rozumianą edukacją i rozwojem ludzi dorosłych zachęcamy do publikowania artykułów w ramach proponowanych dyskursów, a wszystkich Czytelników serdecznie zapraszamy do śledzenia ich treści w kolejnych tomach „Dyskursów Młodych Andragogów/Adult Education Discourses".

Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Każde zgłoszenie poddawane jest recenzji redakcyjnej, a następnie przesyłane jest do dwóch zewnętrznych recenzentów (podwójna ślepa recenzja). Redakcja DMA nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 2084-2740). Od 02 tomu wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie a od roku 2020 artykuły udostępniane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). "Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" indeksowane są w bazie ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) oraz w bazie EBSCO i bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), gdzie od tomu 15. czasopismo dostępne jest także pełnotekstowo. Bazy te znajdują się w wykazie baz referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.