Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w Dyskursach Młodych Andragogów / Adult Education Discourses  zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE.

Redaktorzy

Redaktorzy są niezależni w swoich decyzjach, przeciwdziałają wszelkim formom dyskryminacji i dbają o zachowanie wolności akademickiej.
Redaktorzy działu podejmują decyzję o przyjęciu artykułu nadesłanego do publikacji w danym dziale i poddaniu go postępowaniu recenzyjnemu. Kierują się przy tym kryterium zgodności ze standardami etycznymi obowiązującymi autorów, zgodności tekstu z profilem (celem i zakresem) czasopisma oraz tematyką działu, wartości naukowej, oryginalności ujęcia problemu i przejrzystości wywodu. Przy podejmowaniu decyzji mogą wspierać się opinią redaktora czasopisma.
Redaktorzy dbają o zapewnienie rzetelnej, sprawiedliwej i merytorycznej recenzji; przeprowadzają proces recenzencki traktując jednakowo każdy nadesłany tekst i stosując mechanizm „podwójnej ślepej recenzji”. Przykładają wszelkich starań, by wyeliminować konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.
Redaktorzy działu opierając się na opiniach recenzentów decydują o przyjęciu artykułu do publikacji. W sytuacjach niejednoznacznych podejmują decyzję w porozumieniu z redaktorem czasopisma oraz członkami rady naukowej.
Redaktorzy zachowują pełną poufność na temat danych osobowych autorów i prac zgłoszonych do publikacji (nie ujawniają żadnych informacji nikomu poza autorem, recenzentami i poza innymi osobami biorącymi udział w procesie redakcyjnym i wydawniczym).

Autorzy

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji w czasopiśmie wyłącznie własne, oryginalne teksty, nie publikowane wcześniej ani w całości, ani we fragmentach.
Niedopuszczalne jest zgłaszanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma.
Od autorów wymagany jest rzetelny i wyczerpujący opis przeprowadzonych badań, dokładne przedstawienie ich wyników oraz ich obiektywna interpretacja.
Autorzy zobowiązani są jest do rzetelnego dokumentowania źródeł i sporządzania przypisów oraz bibliografii wedle wzoru obowiązującego w czasopiśmie.
Plagiat, fabrykowanie i fałszowanie danych oraz manipulowanie nimi są niedopuszczalne. Artykuły zgłoszone do publikacji są sprawdzane pod kątem oryginalności przez system antyplagiatowy.
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu powinny być wymienione. Niedopuszczalne jest podawanie jako współautora osoby, która nie przyczyniła się do powstania artykułu.
Od autorów wymaga się ujawniania informacji na temat wszystkich źródeł finansowania pracy, wkładu wszelkich podmiotów oraz konfliktu interesów.
W przypadku, gdy autor odkryje znaczące błędy w swoim tekście, musi niezwłocznie poinformować o nich redakcję i skorygować je.

Recenzenci

Recenzenci pomagają redakcji w podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego do publikacji tekstu, a także wpierają autora w jego poprawianiu.
Recenzenci zobowiązani są do sporządzenia rzetelnej, uczciwej, obiektywnej i merytorycznej oceny tekstu, niedopuszczalna jest personalna krytyka.
Recenzentów obowiązuje zachowanie poufności na temat ocenianego artykułu i recenzji.
Od recenzentów wymaga się terminowego przygotowania opinii.
Recenzenci muszą poinformować redakcję o każdej dostrzeżonej w artykule oznace plagiatu i nierzetelności naukowej.
Recenzenci nie mogą oceniać tekstu, gdy istnieje konflikt interesów z autorem. Nie wolno im także wykorzystywać dla własnych korzyści poufnych informacji i pomysłów, do których mieli  dostęp recenzując artykuł.

Sposoby postępowania w przypadku podejrzenia o naruszenie / naruszenia zasad etyki publikacyjnej

Szczegółowy opis postępowania: opis