Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w "Dyskursach Młodych Andragogów" zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE.


Redakcja/redaktorzy

Redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorami tematycznymi podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu nadesłanych do publikacji materiałów, kieruje się przy tym kryterium zgodności ze standardami etycznymi obowiązującymi autorów, zgodności tekstu z profilem czasopisma, wartości naukowej, oryginalności ujęcia problemu i przejrzystości wywodu.
Redakcja przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji i dba o zachowanie wolności akademickiej.
Redakcja zachowuje pełną poufność na temat danych osobowych autorów i prac zgłoszonych do publikacji (nie ujawnia żadnych informacji nikomu poza autorem, recenzentami i poza innymi osobami biorącymi udział w procesie wydawniczym).
Redakcja dba o zapewnienie rzetelnej, sprawiedliwej i merytorycznej recenzji; przeprowadza proces recenzencki traktując jednakowo każdą nadesłaną pracę i stosując mechanizm „podwójnej ślepej recenzji”. Przykłada wszelkich starań, by wyeliminować konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.

Autorzy

Autorów obowiązuje zasada oryginalności pracy, mogą zgłaszać do publikacji w czasopiśmie wyłącznie własne, oryginalne, teksty nie publikowane wcześniej ani w całości, ani we fragmentach.
Od autora wymagany jest rzetelny opis przeprowadzonych badań i obiektywna interpretacja ich wyników. Plagiat i fałszowanie danych są niedopuszczalne.
W przypadku tekstów wieloautorskich konieczne jest ujawnianie wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu. Wszyscy współpracownicy autora/autorów, którzy przyczynili się do stworzenia koncepcji pracy, analizy, interpretacji danych powinni być wymienieni w pracy.
Ghostwritting i guest autorship traktowane są jako przejaw nierzetelności naukowej, a wykryte praktyki tego rodzaju są demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Autor zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania źródeł i sporządzania przypisów oraz bibliografii wedle wzoru obowiązującego w czasopiśmie.
Od autorów wymaga się ujawniania informacji na temat wszystkich źródeł finansowania pracy, wkładu wszelkich podmiotów oraz konfliktu interesów.
W przypadku, gdy autor odkryje znaczące błędy w swoim tekście, musi niezwłocznie poinformować  o nich redakcję i skorygować je.

 

Recenzenci

Recenzja pomaga redakcji w podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego do publikacji tekstu, a także wpiera autora w jego poprawianiu.
Recenzent zobowiązany jest do sporządzenia rzetelnej, uczciwej, obiektywnej i merytorycznej oceny tekstu, niedopuszczalna jest personalna krytyka. Recenzenta obowiązuje zachowanie poufności na temat ocenianej pracy i recenzji.
Od recenzenta wymaga się terminowego przygotowania opinii.
Recenzent musi poinformować redakcję o każdej dostrzeżonej w pracy oznace plagiatu i nierzetelności naukowej.
Recenzent nie może oceniać tekstu, gdy istnieje konflikt interesów z autorem. Nie wolno mu także wykorzystywać ocenianej pracy dla własnych potrzeb.

Sposoby postępowania w przypadku podejrzenia o naruszenie / naruszenia zasad etyki publikacyjnej

Szczegółowy opis postępowania: opis