Główna treść artykułu

Abstrakt

W obecnym czasie migracja jest jednym z istotnych zjawisk w europejskim kontekście. W niniejszym artykule ukazany jest związek pomiędzy rynkiem pracy a osobami starszymi. Migracja ma wymiar międzynarodowy (León 2014), zatrzymuje migrantów (głównie kobiety) z Europy Wschodniej i przyczynia się do tworzenia nowych struktur rodzinnych (Degiuli 2016; Lyon 2006). W artykule analizowany jest proces uczenia się społeczności, który dotyczy także osób starszych, ich rodzin, pracowników opieki, pracowników usług socjalno -zdrowotnych, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i transnarodowym. Do analizy wykorzystana jest perspektywa włączania, polegająca na unikaniu procesów wykluczenia i prywatyzacji (Skornia 2014). Uczenie się ma na celu tworzenie więzi społecznych i wzmocnienie spójności już istniejących oraz wspieranie międzypokoleniowego i międzykulturowego obywatelstwa (Deluigi et al. eds 2015; Newman, Tonkens 2011).
Poza stereotypowymi obrazami imigrantów, często związanymi z lękiem i poczuciem zagrożenia, warto zwrócić uwagę na pozostałe aspekty migracji, takie jak kooperatywne współistnienie, gdzie wspólne życie w społeczeństwie sprzyja integracji, ujmowanej zarówno jako wyzwanie, jak i cel (United Nations 2016). W środowiskach wielokulturowych dialog międzykulturowy możne mieć zastosowanie jako „motor” dla aktywnego obywatelstwa i uczenia się społeczności (Packham 2008, Zepke 2013). Edukacja może być stymulatorem uznania i promowania najlepszych praktyk w lokalnej opiece domowej oraz może stanowić podstawę do refleksji i działania. Zmiana kultury państwa opiekuńczego na kulturę państwa typu opieka eko-systemowa może spowodować większą uważność na historie migrantów jako sojuszników międzypokoleniowych i nosicieli kultur. 

Słowa kluczowe

ageing Community learning care-workers migrant Women intercultural education starzenie się uczące się społeczności opiekunowie migrantki edukacja wielokulturowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Deluigi, R. (2017). AGEING AND INTERCULTURAL DIMENSIONS OF CARE: COMMUNITY LEARNING AND INCLUSIVE SOCIETY . Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.82