Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł poświęcony został problemom funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie i znaczeniu aktywności edukacyjnej w ich pokonywaniu. Ukazane zostały również wybrane wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych wśród osób w wieku senioralnym w województwie kujawsko-pomorskim, dotyczące problematyki przystosowania do starości, a w szczególności podejmowania przez te osoby aktywności edukacyjnej i zawodowej. Zaprezentowane analizy stanowią jedynie fragment badań, przeprowadzonych przez autorkę tego opracowania w latach 2010-2013 oraz na przełomie roku 2014/2015 za pomocą kwestionariusza ankiety na temat: „Aktywność zawodowa i edukacyjna ludzi starzejących się”.
W rezultacie ustalenia o charakterze teoretycznym nie uzyskały potwierdzenia w zaprezentowanych wynikach badań własnych autorki opracowania. Można jednak wysnuć ważny wniosek, że samo umożliwienie ludziom starszym podejmowania jakiegokolwiek rodzaju aktywności nie wystarczy, działania bowiem w tym zakresie powinny zostać zindywidualizowane w kontekście ich potrzeb oraz możliwości. 

Słowa kluczowe

activating the senior citizens educational activity participation in social life aktywizacja osób starszych aktywność edukacyjna uczestnictwo w życiu społecznym

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mandrzejewska-Smól, I. (2017). EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR CITIZENS IN TERMS OF THEIR OPERATION IN THE SOCIETY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.79