Główna treść artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy analizy materiałów, w których opisano różne przeprowadzone badania nad wydłużonym okresem życia zawodowego oraz „późnymi karierami” jako konsekwencjami zmian demograficznych oraz zmian stylu życia zawodowego. Przedstawione zostały tematy, zagadnienia i badania dotyczące możliwości rozwoju kariery osób w średniej i późnej dorosłości, opublikowane w ostatnich latach. W artykule przedstawiono analizę materiału empirycznego po-branego z bazy danych Academic Search Elite. Proces pozyskiwania materiału do analizy przebiegał następująco: najpierw z bazy danych wybrano 141 artykułów, z których do ostatecznej analizy wykorzystano 63 artykuły. W pierwszym etapie treść każdego artykułu była identyfikowana, mapowana, kodowana i klasyfikowana jako analiza treści, która stanowiła podstawową metodę. Kody i kategorie, z taką samą lub podobną treścią, zostały połączone i wyłoniono pięć ogólnych zagadnień: potrzeba poradnictwa kariery dla osób w każdym wieku, zagadnienie kariery dla niektórych zawodów, ścieżki kariery imigrantów, późne kariery, czynniki jakości życia, podłużne korelacje między warunkami wcześniejszego etapu życia a późną karierą. Powyższe zagadnienia omawiane są pod kątem perspektyw i zainteresowań, które wydają się dominować. Pokazane są także luki i wyzwania dla prowadzenia dalszych badań w przyszłości.

Słowa kluczowe

demographic changes extended working life later careers adults traditional literature review zmiany demograficzne wydłużające się życie zawodowe „późne kariery” dorośli przegląd literatury tradycyjnej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bergmo-Prvulovic, I. (2017). DEMOGRAPHIC CHANGES AND THE NEED FOR LATER CAREER OPPORTUNITIES. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.78