Główna treść artykułu

Abstrakt

Problematyka imigracji z obszarów wschodnich do Polski ma coraz bogatsze piśmiennictwo, stanowi też przedmiot badań na gruncie różnych dyscyplin wiedzy. Jest bowiem bardzo aktualna i znacząca zarówno dla Ukrainy, jak również dla Polski. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki wyznaczników charakterystycznych dla pogranicza zachodniego jako miejsca wyborów emigracji zarobkowej przez Ukraińców. W artykule ukazano możliwości i ograniczenia realizowania przez obywateli Ukrainy biografii zawodowych za granicami kraju ojczystego oraz ich uwarunkowania. Przedstawiono przesłanki sprzyjające podejmowaniu życia i pracy zawodowej cudzoziemców na zachodnim pograniczu Polski uwzględniające specyfikę regionu. Wiele z nich dotyczy całej Polski. Wskazano konieczność podejmowania pracy edukacyjnej z imigrantami uciekającymi przed wojną obejmującej całokształt występujących problemów, a także zaproponowano niektóre jej kierunki. Edukacyjna działalność na poziomie społeczności lokalnej poprzedzająca aktywizację zawodową może przyczyniać się do sytuowania się obywateli Ukrainy w konkretnym miejscu, z którym życiowo i zawodowo zwiążą się na dłużej.

Słowa kluczowe

edukacja rynek pracy wspólnota lokalna imigracja uchodźstwo education labor market local community refugee

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wołk, Z. . (2022). Praca zawodowa i edukacja w procesach inkluzji społecznej imigrantów z Ukrainy na zachodnim pograniczu Polski. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 199-214. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.661

Bibliografia

 1. Danecka, M. i Kęska, A. (2010) Migracje a rynek pracy. W: M. Jarosz (red.) Polacy równi i rów­niejsi. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 169-200.
 2. Frysztacki, K. (2006) Wspólnoty/społeczności i ich społeczny kapitał. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Furmanek, W. (2014) Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informa­cyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Giddens, A. (2014) Europa. Burzliwy i potężny kontynent. Tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Jankowski, D. (2001) Edukacja wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Jasińska-Kania, A. i Łodziński, S. (2008) Wykluczeni z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy. W: M. Jarosz (red.) Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 243-307.
 7. Kargul, J. (2005) Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 8. Knowles, M.S., Holtoni, E.F. i Swanson, R.A. (2009) Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Tłum. A. Nizińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kownacka, E. (2006) Od szoku do adaptacji – psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka i E. Olczak i A. Paszkowska-Rogacz (red.) Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 10. Kraszewski, E. (2006) Migracja zarobkowa – szanse i dylematy. W: Z. Wołk (red.) Migracja zarobkowa Polaków w Unii Europejskiej – mobilność bez granic. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzki Urząd Pracy, 38-53.
 11. Krzysztofek, K. i Szczepański, M.S. (2002) Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 12. Kurzępa, J. (2007) Lęk przed obcością – strategia „michy” albo „pałki”. W: D. Lalak (red.) Migra­cja uchodźstwo wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 64-88.
 13. Marzec-Holka, K. (2018) Kapitał społeczny i jego funkcje. Kontrowersje wokół kapitału spo-łecznego zbiorowego i indywidualnego. W: K. Marzec-Holka, A. Radziewicz-Winnicki i A. Wiłkomirska (red.) Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki).Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 149-171.
 14. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2021) Barometr zawodów 2021. Raport podsumo­wujący badanie w Polsce. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 15. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2022) Barometr zawodów 2022. Raport podsumo­wujący badanie w Polsce. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 16. Paszkiewicz, M.A. i Hrynenko, A. (2019) Przyczyny i skutki migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, nr 4, 7-25.
 17. Radziewicz-Winnicki, A. (2005) Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedago­giki społecznej i socjologii transformacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 18. Sztompka, P. (2003) Socjologia. Analiza społeczeństwa.Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 19. Therborn, G. (1998) Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwo europejskie w latach 1945-­2000, Warszawa–Kraków: PWN.
 20. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze (2021) Rocznik statystyczny województwa Lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych.
 21. Wojecki, M. (1989) Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce: 1948­1975. Jelenia Góra: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe.
 22. Wołk, Z. (2017) Kultura pracy profesjonalisty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 23. Woźniak, G.M. (2016) W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju. W: M. Bałtowski (red.) Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 248-264.
 24. Wójcicki, K. (2013) Dom nad Nysą. Zgorzelec i Goerlitz 1945-­1989. Kronika wydarzeń. Goerlitz–Zgorzelec: Poznać i Zrozumieć.
 25. Wysocka, E. (2007) „My” i „oni” – dlaczego tak trudno być razem. Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa. W: D. Lalak (red.) Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 13-63.
 26. Żadkowska, M. (2017) Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy. Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.