Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu edukacji zdalnej realizowanej w polskim szkolnictwie wyższym od 2020 roku w związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną COVID-19 w kontekście specyfiki kształcenia animatorów kultury. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wśród studentów kierunku animacja kultury. Fakt, że jest to kierunek w dużym stopniu praktyczny, relacyjny, skoncentrowany na rozwijaniu przede wszystkim kompetencji miękkich, nie pozostaje bez znaczenia dla oceny efektywności kształcenia zdalnego. Badania zrealizowano na przełomie 2021 i 2022 roku, z wykorzystaniem dwóch technik badawczych: ankiety oraz wywiadu grupowego. Zasadniczym celem badań było poznanie opinii studentów na temat edukacji zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i efektywności, aktywności własnej oraz motywacji i zaangażowania do nauki, zaangażowania wykładowców oraz ich relacji ze studentami, a także potencjałów i ograniczeń. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że studenci animacji kultury są podzieleni w opiniach  na temat edukacji zdalnej, przy czym najmniej pozytywnie oceniają ten model kształcenia studenci  roczników, u których na plan studiów składają się przede wszystkim przedmioty praktyczne i metodyczne. Z badań wynika, że skutkiem kształcenia zdalnego jest spadek aktywności, zaangażowania i motywacji do nauki dużej grupy studentów animacji kultury. Badani w większości nie dostrzegają natomiast zasadniczych różnic w poziomie zaangażowania wykładowców w proces dydaktyczny oraz relacjach ze studentami, w zestawieniu z nauką w trybie stacjonarnym. W świetle przeprowadzonych badań do najważniejszych szans akademickiego kształcenia zdalnego animatorów kultury zaliczyć można: rozwój umiejętności technologicznych oraz kompetencji, takich jak: elastyczność, kreatywność, otwartość na nowe, nieoczekiwane zdarzenia i gotowość do radzenia sobie z nimi; stały dostęp do wiedzy i materiałów dydaktycznych; wykorzystanie dodatkowych zasobów czasu na działania w obszarze praktyki animacyjnej. Z kolei w grupie wskazanych przez badanych ograniczeń kształcenia animacyjnego w formie zdalnej wyróżnić należy: nieefektywność zajęć o charakterze praktycznym i metodycznym; brak bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; spadek aktywności i motywacji do działań.

Słowa kluczowe

higher education distance learning culture animator edukacja wyższa kształcenie zdalne animatorzy kultury

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lewartowicz, U. (2022). Edukacja zdalna w kontekście specyfiki kształcenia animatorów kultury. Komunikat z badań. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 163-181. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.654

Bibliografia

 1. Aleksander, T. (2006) W sprawie integralnej strategii kształcenia animatorów. W: B. Jedlewska (red.) Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA, 139-149.
 2. Almendingen, K., Morseth, M.S., Gjølstad, E., Brevik, A. i Tørris, C. (2021) Student’s experiences with online teaching following COVID-19 lockdown: A mixed methods explorative study. PLoS ONE,16(8), e0250378. Dostępny na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250378.
 3. Babicka-Wirkus, A., Cywiński, A., Muoki Joshua, S., i Walat, W. (2021) Gaps in online education in the times of a pandemic in the opinion of Polish and Kenyan students. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses [on-line], 22, 183-195. Dostępny na: https://doi.org/10.34768/dma.vi22.618.
 4. Bednarek, J. i Lubina, E. (2008) Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN S.A. i MIKOM.
 5. Burns, M. (2011) Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods. Washington: DC: Education Development Center, Inc.
 6. Cellary, W. (2020) Edukacja w świetle pandemii. W:Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Wydawnictwo SGGW, LXXII, 15-23.
 7. Chrost, M. i Chrost, S. (2021)Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 47(3), 573-592. Dostępny na: https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.859.
 8. Cyboran, B. (2020) Znaczenie profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury. Dyskursy Młodych Andragogów, 21, 303-316.
 9. Długosz, P. (2020) Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostępny na: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/7488.
 10. Essadek, A. i Rabeyron, T. (2020) Mental health of French students during the Covid-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 277, 392-393. Dostępny na: https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.042.
 11. Gagacka, M. i Sałata, E. (2020) Kompetencje nauczycieli i wykładowców w procesie edukacji zdalnej – perspektywa studentów. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, 39-54.
 12. Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Cudo, A., Hansen, K., Gorgol, J., Huflejt--Łukasik, M., Kmita, G., Kubicka, K., Łyś, A.E., Maison, D., Oleksy, T. i Wnuk, A. (2020) Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 – raport z pierwszej fali badania podłużnego. Dostępny na: http://psych.uw.edu.
 13. pl/wpcontent/uploads/sites/98/2020/05/Uwarunkowania_objawow_depresji_leku_w_trakcie_pandemii_raport.pdf.
 14. Grodzicki, M., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J., Krzemińska, K., Łapniewska, Z., Stachurski, A., Szafarczyk, L. i Wójcik, G. (2020) W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Dostępny na: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/265061.
 15. Gruszczyńska, E. (2020) Kształcenie wyższe na odległość: jednak w poszukiwaniu nowych odpowiedzi na stare pytania. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy odpowiedzi na stare pytania?Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 25-31.
 16. Hiltz, S.R. i Turoff, M. (2005) Education goes digital: the evolution of online learning and the revolution in higher education. Communications of the ACM, 48 (10), 59-64.
 17. Ives, B. (2021) University students experience the COVID-19 induced shift to remote instruction. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18 (59). Dostępny na: https://doi.org/10.1186/s41239-021-00296-5.
 18. Iwińska, M. (2020) Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentów pracy socjalnej. W: N.G. Pikuła, K. Jagielska i J.M. Łukasik (red.) Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 135-150.
 19. Koludo, A. (2020) Strategie kształcenia na odległość. W: J. Pyżalski (red.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, 43-50.
 20. Kosiewicz-Budnicka, R. (2021) Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii Covid-19. Studia z Teorii Wychowania, 3(36), 189-205.
 21. Kraśniewski, A. (2020) O jakości kształcenia w czasach Covid-19: stare odpowiedzi na nowe pytania? W:Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Wydawnictwo SGGW, LXXII, 39-50.
 22. Kubinowski, D. (2020) Kształcenie animatorów w perspektywie krytycznej pedagogiki kultury. W: D. Kubinowski i U. Lewartowicz (red.) Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 22-31.
 23. Madej, M., Faron, A. i Maciejwski, W. (2016) E-learning w dydaktyce szkoły wyższej – założenia, doświadczenia, rekomendacje. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 24. Mokwa-Tarnowska, I. (2015) E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: zagadnienia metodyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 25. Morańska, D. (2018) E-learning we współczesnej dydaktyce akademickiej. Ujęcie konstruktywistyczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.Zarządzanie, 4, 193-204.
 26. Muthuprasad,T., Aiswarya, S., Aditya, K.S. i Jha, G.K. (2021) Students’ perception and preference for online education in India during COVID-19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 3. Dostępny na: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100101.
 27. Odriozola-Gonzáleza, P., Planchuelo-Gómezb, Á., Jesús Irurtiaa, M. i de Luis-Garcíab, R. (2020). Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. Psychiatry Research, 290. Dostępny na:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113108.
 28. Olszyńska, P., Kozłowska, J. i Dragun, Ł. (2021) Kształcenie zdalne na Politechnice Białostockiej w ocenie studentów – zastosowanie narzędzi segmentacji rynku do analizy danych ankietowych. Akademia Zarządzania, 5 (1), 135-152.
 29. Patsalia, M.E., Mousaa, D.P.V, Papadopouloua, E.V.K, Papadopouloua, K.K.K, Kaparounakia, Ch.K., Diakogiannisb, I. i Fountoulakisc, K.N. (2020) University students’ changes in mental health status and determinants of behavior during the COVID-19 lockdown in Greece. Psychiatry Research, 292. Dostępny na:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113298.
 30. Penkowska, G. (2010) Meandry e-learningu. Warszawa: Difin.
 31. Plebańska, M. (2020) Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. W: J. Pyżalski (red.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, 37-42.
 32. Przybyła, M. (2021) Kształcenie zdalne – nieuprawniony entuzjazm czy pierwszy milowy krok? Rocznik Pedagogiczny, 44, 203-225.
 33. Reese, S. (2015) Online learning environments in higher education: Connectivism vs. Dissocia tion. Education and Information Technologies, 20, 579-588.
 34. Robertson, S.L. (2020) Digital Pedagogy for the 21st Century Educator. W: J. Keengwe (red.) Handbook of Research on Innovative Pedagogies and Best Practices in Teacher Education. Hershey: IGI Global, 258-275.
 35. Romaniuk, M.W. i Łukasiewicz-Wieleba, J. (2021) Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. Z perspektywy rocznych doświadczeń. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dostępny na: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19833.
 36. Satysfakcja studentów ze zdalnego nauczania w trakcie pandemii COVID-19. Badanie empiryczne studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2021). Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych. Dostępny na: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2102/1/Brzozka_Satysfakcja_studentow_
 37. ze_zdalnego_nauczania_w_trakcie_pandemii_covid-19.pdf.
 38. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. i Zvacek, S. (2009) Teaching and learning at a distance: foundations of distance education. 4th Edition. Boston: Pearson.
 39. Skrzypek, E. (2015) Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2 (44), 239-251.
 40. Smal, T. (2009) Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 105-114.
 41. Waligóra, A. (2021) Dydaktyka zdalna w czasach pandemii COVID-19 – opinie studentów, wnioski, implikacje praktyczne. Raport z badań. Kultura i Edukacja, 3 (133), 117-133.
 42. Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S. i Ho, R.C. (2020) Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), Dostępny na: https://doi:10.3390/
 43. ijerph17051729.