Główna treść artykułu

Abstrakt

Gwałtowny rozwój epidemii COVID-19 sprawił, że został przerwany tok zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych. Z chwilą zawieszenia zajęć zobligowano szkoły do uruchomienia kształcenia zdalnego niezależnie od posiadanego zaplecza technicznego oraz kompetencji informatycznych nauczycieli. Autor opracowania przygotował kurs wideo, który po zamieszczeniu w serwisie YouTube pomógł nauczycielom z wiejskiej szkoły podstawowej w uruchomieniu i  prowadzeniu zajęć w trybie online. Wszystkie etapy pracy szkoły były monitorowane. Zebrany materiał badawczy pozwolił wyciągnąć wnioski na temat samouctwa informacyjnego nauczycieli oraz przydatności multimedialnych kursów online w procesie kształcenia na odległość.

Słowa kluczowe

educational process, e-learning, educational film, YouTube Analytics, short multimedia messages proces kształcenia, e-learning, film dydaktyczny, YouTube Analytics, krótkie komunikaty multimedialne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jędryczkowski, J. (2022). Samouctwo informacyjne nauczycieli w dobie epidemii COVID-19. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 267-279. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.603

Bibliografia

 1. Aleksander T. (1999), Samokształcenie, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, D. Lalak, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 252-253.
 2. Arends R.I. (2000), Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.
 3. Biblioteka Narodowa (2012-2019), Raporty: Stan czytelnictwa w Polsce, https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2019-r., 1.06.2020.
 4. Bruner J.S. (1974), W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa.
 5. Hale J. (2019), More Than 500 Hours Of Content Are Now Being Uploaded To YouTube Every Minute, www.tubefilter.com/2019/05/07/number-hours-video-uploaded-to-youtube-perminute, 1.06.2020.
 6. Jagodzińska M. (2008), Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Wyd. Helion, Gliwice.
 7. Jędryczkowski J. (2006), Pozawerbalny system stymulacji procesów poznawczych w przekazie medialnym, „Pedagogika Mediów”, nr 1-2 (2), s. 114-122.
 8. Jędryczkowski J. (2016a), Cognitive preferences of recipients of the educational kindshort multimedia messages, w: ICT in Educational Design, E. Baron-Polańczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 97-112.
 9. Jędryczkowski J. (2016b), Krótkie komunikaty multimedialne w procesie nabywania wiedzy pro­ceduralnej, „General and Professional Education”, nr 3, s. 11-21.
 10. Microsoft Canada (2015), Attention spans: Consumer Insights, http://dl.motamem.org/microsoftattention-spans-research-report.pdf, 1.06.2020.
 11. Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 12. Osmańska-Furmanek W., Furmanek M. (2006), Technologie informacyjne w edukacji, w: Peda­gogika, t. 3, B. Śliwerski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 295-312.