Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem badań było ustalenie związku pomiędzy płcią społeczno-kulturową badanych kobiet a ich najważniejszymi celami życiowymi, które chciały zrealizować w przyszłości. Do przeprowadzonych analiz wykorzystano część materiału empirycznego z projektu naukowego „Rola założeń dotyczących płodności w kształtowaniu się intencji prokreacyjnych”, który został zrealizowany na
reprezentatywnej próbie studentek studiów stacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analiza deklaracji studentek dotyczących pięciu najważniejszych celów życiowych, które chciałyby zrealizować w przyszłości, wykazała na istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami ze względu na ich płeć społeczno-kulturową w przypadku sześciu z dwunastu celów – bycie z ukochaną osobą, osiągnięcie sukcesu zawodowego, podróżowanie, posiadanie dziecka, posiadanie grona przyjaciół oraz wyjście za mąż. Dodatkowo ustalono, że płeć społeczno-kulturowa różnicuje istotnie statystycznie współwystę-powanie w deklaracjach studiujących kobiet zarówno celów przypisanych tradycyjnie do kobiecości, jak i współwystępowanie celów tradycyjnie związanych z męskością.

Słowa kluczowe

płeć społeczno-kulturowa, kobiecość, cele życiowe, studentki, młode kobiety, kobiety bezdzietne gender, femininity, life goals, female students, childless women

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Walentynowicz-Moryl, K., & Gąsiorek, A. (2022). Typy kobiecości a cele życiowe młodych bezdzietnych studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 367-378. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.592

Bibliografia

 1. Bem Lipsitz S. (1974), The measurement of psychological androgyny, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, nr 42, s. 155-162.
 2. Bem Lipsitz S. (1981), Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing, „Psychological Review”, nr 88(4), s. 354-364.
 3. Bem Lipsitz S. (2000), Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel, GWP, Gdańsk.
 4. Błajet J. (2019), Inwentarz do oceny płci psychologicznej – zaktualizowana charakterystyka psychometryczna, „Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach”. Online First, s. 1-14, http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/ biuletynpsychologiczny/ article/ view/64/61, 10.03.2020.
 5. Budrowska B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 6. CBOS (2006), Cele i dążenia życiowe Polaków. Komunikat z badań, nr BS/69/2006, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_069_06.PDF, 20.03.2020.
 7. CBOS (2010), Cele i dążenia życiowe Polaków. Komunikat z badań, nr BS/161/2010, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_161_10.PDF, 20.03.2020.
 8. Hulewska A. (2002), Stereotypy związane z płcią a realizacja zadań rozwojowych w okresie dorosłości, w: Zadania i role społeczne okresu dorosłości, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań, s. 127-145.
 9. Izdebski Z., Paprzycka E., Mianowska E. (2014), Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a związki intymne Polaków, J. Mizielińska, A. Stasińska (red.), „Studia Socjologiczne”, nr 4(215), Warszawa, s. 13-39.
 10. Korzeń R. (2006), Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza oceny płci psychologicznej (IPP), „Studia Psychologica”, nr 6, Warszawa, s. 37-50.
 11. Kuczyńska A. (1992), Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych (PTP), Warszawa.
 12. Malinowska E. (2011), Kapitał ludzki w ujęciu genderowym – koncepcja teoretyczna, „Folia Sociologica”, nr 39, Łódź, s. 3-16.
 13. Musiał-Kidawa A. (2017), Od matriachatu do patriachatu, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, nr 100, Gliwice, s. 327-338.
 14. Paprzycka E. (2008), Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 15. Paprzycka E., Mianowska E., Izdebski Z. (2014), Jak dobieramy się w pary? Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a preferowane cechy partnera, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, Zielona Góra, s. 329-345.
 16. Sekuła-Kwaśniewicz H. (2000), Hasło: płeć, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa, s. 121-124.
 17. Titkow A. (2011), Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, w: Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Wydawnictwo „Nomos”, Kraków, s. 36-56.
 18. Trempała W., Rajek M., Pazderska A. (2016), Aspiracje życiowe młodych Polaków w kontekście zmieniającej się rzeczywistości – raport z badań, „Świat Idei i Polityki”, t. 15, Bydgoszcz, s. 287-311, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4314, 20.03.2020.