Główna treść artykułu

Abstrakt

The Author conducts a higher education review by using metaphors obtained from young tutors regarding their professional and scientific situation. She shows the inhomogeneous and sometimes even internally contradictory character of the relations within a university as well as the relations between a university and the environment. The author reflects on the culture of higher education as well as its internal and external conditions of functioning.


The Author presents the results of a small survey she collected using the snowball sampling technique. It is an analysis of written statements in which the respondents defined their professional and scientific situation with a metaphor. This is a presentation of the basic problems faced by young university employees.

Słowa kluczowe

university, work academic teacher

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bochno, E. (2020). Nauczyciel(-ka) akademicki(-a) w (auto)metaforze. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 155-164. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.568

Bibliografia

 1. Bochno E. (2009), Adiunkt – intelektualista czy wyrobnik?, „Rocznik Pedagogiczny”, red. M. Dudzikowa, t. 33, s. 157-165.
 2. Bochno E. (2011), Sens i bezsens „bycia” adiunktem. Refleksje z perspektywy doktorów pedagogiki, w: Pedagogika: zakorzenienie i transgresja, M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 147-157.
 3. Bollier D. (2004), The Commons. Dobro wspólne dla każdego, tłum. Spółdzielnia Socjalna Faktoria, Wydawnictwo Faktoria, Zielonka.
 4. Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Bruner J. (2006), Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 6. Czerepaniak-Walczak M. (2010), Uniwersytet – instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany, w: Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo
 7. wyższe w procesie zmiany, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 53-64.
 8. Czerepaniak-Walczak M. (2014), Homo academicus w świetle homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1, s. 11-24.
 9. Czerepaniak-Walczak M. w rozmowie z A. Korzeniecką-Bondar i E. Bochno (2015), Sapere Aude! De omnibus est dubitandum!, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”, nr 1(3), s. 51-65.
 10. Dudzikowa M. (2008), Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności,w: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. IV, M. Dudzikowa, M. Czerepaniak- -Walczak (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 205-262.
 11. Dudzikowa M. (2010), Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory, w: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. V, M. Dudzikowa, M. Czerepaniak- -Walczak (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 203-246.
 12. Dudzikowa M. (2011), Szkoła jako „przestrzeń, w której i poprzez którą tworzony jest kapitał społeczny”? Suplement do Erozji kapitału..., w: M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Wawrzyniak- -Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Impuls, Kraków, s. 244-272.
 13. Dudzikowa M. (2013), Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), w: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Impuls, Kraków, s. 27-82.
 14. Dudzikowa M. (2015), Uniwersytet jako… (co?). Wojna metafor o jego tożsamość, w: Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności, E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa, s. 29-49.
 15. Giroux A.H. (2010), Odzyskiwanie uniwersytetu jako demokratycznej sfery publicznej, w: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, H.A. Giroux, L. Witkowski (red.), Impuls, Kraków, s. 265-280.
 16. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, tłum. P. Łuków, PWN, Warszawa.
 17. Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, PWN, Warszawa.
 18. Lutyński J. (1990), Działania pozorne, w: J. Lutyński, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 105-120.
 19. Nagel T. (1997), Jak to jest być nietoperzem?, w: T. Nagel, Pytania ostateczne, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa, s. 203-219.
 20. Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 21. Pietrzak P. (2000), Metafora w języku myśli i kulturze. Nitsche, Lakoff i Johnson, „Rubikon”, nr 4, s. 98-105.
 22. Popielski K. (1996), Doświadczanie sensu i jego znaczenie dla egzystencji, w: Człowiek – Wartości – Sens. Studia z psychologii egzystencji, K. Popielski (red.), Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 55-60.
 23. Rybkowski R. (2011), Upadek stopni – stopnie upadku, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 24. Sztompka P. (2007), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 25. Sztompka P. (b.d.), Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/fc56d144-dd39-4ad1-9833-2a6d24ed5cd3 [21.08.2018].
 26. Szwabowski O. (2014), Uniwersytet bioprodukcyjny w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy, „Rocznik Pedagogiczny”, red. M. Dudzikowa, t. 37, s. 73-91.
 27. Śliwerski B. (2008), O fenomenie i popularności pedagogiki jako uprawnionego kierunku studiów, w: Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, D.B. Gołębniak (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 172-196.
 28. Tuohy D. (2002), Dusza szkoły o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa.
 29. Żuk P. (b.d.), Korpouniwersytet i proletariat akademicki. Swobodne myśli z Wrocławia, http://www.tygodnikprzeglad.pl/korpouniwersytet-i-proletariat-akademicki/ [21.10.2019].