Główna treść artykułu

Abstrakt

The article deals with the problem of the importance and effectiveness of student internships from perspective of students. Teaching practice is one of the most important elements of pedagogy. The pentabase model was adopted as the method of analysis, which allows the presentation of selected problems in terms of time, space, commitment and information. These categories were considered possible to use in the process of preparing and evaluating student internships. Based on the student placement journal, significant problem areas were identified using the compliance method of competent judges. The results of the analyses of student experiences indicate discrepancies between expectations and experience gained during internships in terms of their organisation, commitment and information. The revealed areas of conflict allow for reflection and specific actions to be taken among internship organisers and mentors , they also instigate reflections on the professionalisation of the first professional experience.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Farnicka, M., & Koch, A. (2020). Praktyki studenckie jako pierwszy krok rozwoju zawodowego – refleksje na przykładzie praktyk pedagogów szkolnych. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 165-175. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.566

Bibliografia

 1. Dz. U. (1982) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela art.10, z późn. zm
 2. Dz. U. (2012), Ustawa Prawo Szkolnictwie Wyższym, poz. 572 z późn. zm.
 3. Farnicka M., Liberska H. (2014), Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się̨ – analiza wybranych czynników, „Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja”, T 67(3), s. 57-72.
 4. Ferguson G. A., Takane Y. (2004), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. PWN Warszawa.
 5. Ganzen W., Rongińska T. (2012), Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy, „Problemy Profesjologii”, T. 2, s. 27-35.
 6. Gorbaniuk O. (2018), Wykorzystywanie procedury sędziów kompetentnych w naukach społecznych i możliwości jej oceny psychometrycznej za pomocą narzędzi dostępnych w statistica, s. 1– 20, https://media.statsoft.pl/pdf/czytelnia/wykorzystywanie_procedury_sedziow_kompetentnych.pdf, 20.04.2018.
 7. Jakowicka M. (1976), (red.), Rola i miejsce praktyk pedagogicznych w systemie kształcenia nauczycieli, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 8. Jurkowski A. (2000), Ewaluacja psychologiczna oświaty w dobie przemian –postulaty i sugestie, „Psychologia Rozwojowa”, nr 5 (1-2), s.37-47.
 9. Klimkiewicz K. (2015), Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” Nr 225.
 10. Krzyżyk D., Niesporek-Szamburska D., Zok-Smoła A. (2014), (red.), Pedagogika szkolna. Materiały dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, UO, Katowice.
 11. Mudrecka I. (2004), Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Uniwersytet Opolski, Opole.
 12. Rongińska T. (2011), Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych, w: „Problemy Profesjologii”, T. 2, s. 11-20.
 13. MEN (2009), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Na podstawie art. 9 ust. §2 i §3.1.
 14. MEN (2017), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w: Internetowy System Aktów Prawnych, www.sejm.gov.pl (8.04.2018).
 15. Zaborny P. (1986), Miejsce praktyki w programie studiów, w: Praktyki pedagogiczne w kształceniu studentów pedagogiki kulturalno-oświatowej, (red.) Hajduk E., Idzikowski B. (1986), Zielona Góra, s.57.
 16. UZ (2017), Załącznik nr 1 do uchwały nr 88 Senatu UZ (19 kwietnia 2017), „Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim” §16.