Główna treść artykułu

Abstrakt

In the face of civilisation and social changes, neighborhood understood in terms of relationships between people living in a given community, consisting of everyday, direct, friendly contact based on trust and cooperation, is atrophy. Whereas, the experience of closeness that is given by a well-organised local community seems extremely important from the point of view of creating civil society. This is known to sociologists and urban planners who have been dealing with housing and neighborhood issues for years, however, in social pedagogy these topics are often marginalised. This gap is filled by social animation, which, acting as part of associations, undertakes a number of initiatives to create community bonds. By characterising the neighborhood in terms of community, specifying its features and distinguishing categories favoring its creation, as well as threats that annihilate it, one could be tempted by even more effective animation activities in this area.

Słowa kluczowe

neighborhood, community community bounds, social animation

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kluzowicz, J. (2020). Sąsiedzkość jako typ więzi społecznej i przestrzeń animacyjna. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 287-301. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.485

Bibliografia

 1. Bujwicka A. (2011), Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 36, s. 101-119.
 2. Galaster G. (2001), On the Nature of Neighbourhood, „Urban Studies”, nr 12, s. 2111-2124.
 3. Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, nr 67, s. 130.
 4. Henderson P., Thomas D.N. (2013), Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością, CAL, Warszawa.
 5. Jacher W. (1987), Więź społeczna w teorii i praktyce, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 6. Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 7. Jedlewska B. (2003), Animacja jako strategia budowania partnerskiego modelu edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych, w: Animacja współpracy środowiskowej, M. Mendel (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 33-50.
 8. Kargul J. (1995), Animacja społeczno-kulturalna, w: Pedagogika społeczna, T. Pilch, T. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 173-274.
 9. Kryczka P. (1981), Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość, PWN, Warszawa.
 10. Kubicki P. (2017), Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta, „Miasto. Pamięć i Przyszłość”, nr 2, s. 63-73.
 11. Mitchford M., Henderson P. (2012), Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.
 12. Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Segiet K., Słupska K. (2018), Inicjatywy i ruchy sąsiedzkie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4(70), s. 283-291.
 14. Skrzypczak B. (2006a), Animator społeczny – jego rola w środowisku, w: Kim jest animator społeczny, P. Henzler, B. Skrzypczak (red.), CAL, Warszawa, s. 84-95.
 15. Skrzypczak B. (2006b), Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, w: Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), CAL, Warszawa, s. 71-90.
 16. Skrzypczak B. (2016), Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych – w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 17. Skrzypczak B., Grabowska I. (2010), Od animacji do rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, Centrum Projektów Europejskich, Warszawa.
 18. Sztompka P. (1999), Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: Imponderabilia Wielkiej Zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, P. Sztompka (red.), PWN, Warszawa-Kraków, s. 265-282.
 19. Sztompka P. (2006), O potrzebie wspólnoty obywatelskiej, „Europa”, nr 112, s. 12.
 20. Szymczyk J. (2018), Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego, w: Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna, M. Wódka, S. Fel (red.), KUL, Lublin, s. 57-84.
 21. Turowski J. (1979), Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.