Główna treść artykułu

Abstrakt

This article is devoted to institutional animation activities in rural environments. It presents the results of free interviews conducted with directors of communal cultural centers operating in the Lublin Voivodeship. The study focuses on the opportunities, barriers and challenges associated with the institutional model of socio-cultural animation. Based on the collected research material, the animation resources of rural environments (community, creativity, practicality, local cultural heritage, social ties, the socio-cultural potential of leaders) and the most important barriers hindering animation activities (political, economic, spatial, infrastructural, mentality) were identified and characterized. The statements of the directors cited in the article reveal their individual visions of cultural activities as well as the possibilities and limitations associated with them.

Słowa kluczowe

socio-cultural animation, institutional cultural activities cultural centers

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lewartowicz, U. (2020). Możliwości i ograniczenia działalności animacyjnej w gminnych ośrodkach kultury. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 317-328. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.484

Bibliografia

 1. Bukraba-Rylska I. (2013), Od wiejskich festynów do organoleptycznej koncepcji kultury, „Kultura i Edukacja”, nr 1(94), s. 7-21.
 2. Jacyno M. (2018), Imaginaria kultury lokalnej, w: Kultura na peryferiach, M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 49-63.
 3. Jedlewska B. (2009), Misja i prestiż współczesnego animatora kultury, w: Dom kultury w XXI wieku: wizje, niepokoje, rozwiązania, B. Jedlewska, B. Skrzypczak (red.), Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn, s. 103-119.
 4. Kargul J. (1993), Animacja społeczno-kulturalna, w: Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 273-294.
 5. Kopczyńska M. (1996), Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym uczestnictwem i autonomią – o jednym z dylematów pedagoga – animatora, w: Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, A. Przecławska (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 89-106.
 6. Kruczkowska P. (2016), Urzędnik kontra menadżer – przemiany roli kierownika instytucji kultury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XII, nr 2, s. 192-212, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume34/PSJ_12_2_Kruczkowska.pdf [26.10.2019].
 7. Kubinowski D., Lewartowicz U. (2018), Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej. Studia i szkice, Impuls, Kraków.
 8. Kukołowicz T. (2018), Ukryte zasoby. O tym, co zasłania kategoria peryferyjności, w: Kultura na peryferiach, M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 64-84.
 9. Raport końcowy: Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez programy Ministra Kultury (wersja 2.0), (2014), http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4473/mkidn-rk-kultura-a-kapital-spol-wsiwersja-2-0.pdf [20.10.2019].
 10. Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z. (2017), Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – wersja pełna, Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, http://fundacjawspomaganiawsi.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wieś-w-Polsce-2017-Diagnoza-i-Prognoza-Raport-Fundacji-Wspomagania-Wsi-pełna-wersja.pdf [18.10.2019].
 11. Szlendak T. (2011), Nic? Aktywność kulturalna i czas wolny na wsi i w małych miastach, w: Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, I. Bukraba-Rylska, W. Burszta (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 53-101.
 12. Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2010), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa.