Główna treść artykułu

Abstrakt

EDUKACJA DOROSŁYCH DLA UCHODŹCÓW: STUDIUM PRZYPADKU MIASTA GRANICZNEGO W TURCJI


Długotrwały napływ uchodźców do miast granicznych spowodował, że obecnie rząd turecki koncentruje swoją uwagę na utrzymaniu trwałości populacji uchodźców i planowaniu ich integracji przez edukację. W artykule skupiono się na działaniach edukacyjnych skierowanych do grupy dorosłych uchodźców. Dorośli mogą odnieść społeczne, ekonomiczne lub osobiste korzyści z uczenia się, a kształcenie dorosłych może odegrać ważną rolę w procesie inkluzji, szczególnie uchodźców, do kraju przyjmującego. Uczestnictwo w edukacji dorosłych wzmacnia tolerancję i szacunek dla postaw sprzeciwiających się ksenofobii, pielęgnuje aktywne postawy obywatelskie i kształtuje kompetencje międzykulturowe. Jednocześnie korzyści z edukacji wzmacniają związki między uchodźcami a społecznością przyjmującą.
W artykule omówiono formy edukacji dla dorosłych uchodźców w tureckim mieście granicznym Hatay. W tym mieście większość uchodźców mieszka poza obozami, co sprawia, że są pozbawieni możliwości uczestnictwa w kształceniu dorosłych oferowanym przez upoważnione instytucje na terenie wyznaczonym przez władze tureckie. Do zbierania danych wykorzystano metodę obserwacji i pogłębionego wywiadu. Wywiady przeprowadzono z uchodźcami i wolontariuszami. Wyniki badań pokazały, że po pierwsze miasto oferuje zróżnicowane formy kształcenia dla dorosłych uchodźców (organizowane przez państwo, jak i organizacje). Po drugie szkolenie w zakresie kwalifikacji zawodowych było ukierunkowane bardziej na mężczyzn niż kobiety, a w programach nauczania dla dorosłych język turecki i wartości kultury tureckiej zajmują wiele miejsca. Po trzecie bardzo ważne dla oferty uczestnictwa w edukacji było otoczenie społeczne i przestrzenne. Miasto Hatay jest podzielone na osiedla dla mieszkańców i uchodźców, a religia i styl życia determinują wybory edukacyjne i oferty skierowane do uchodźców.

Słowa kluczowe

adult education refugee religion ethnicity edukacja dorosłych uchodźcy religia etniczność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Subasi, S. (2019). ADULT EDUCATION EFFORTS FOR REFUGEES: A CASE OF A BORDER CITY IN TURKEY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.45