Główna treść artykułu

Abstrakt

INNY – PRAWDZIWY INDYWIDUALISTA


Artykuł jest teoretycznym studium nad INNYM w perspektywie edukacyjnej i codziennego życia szkoły. Treść artykułu dowodzi, że edukacyjne badania społeczne skoncentrowane na INNYM muszą mieć charakter interdyscyplinarny i opierać się na osiągnięciach współczesnej neuropsychologii, andragogiki, pedagogiki specjalnej, etnografii i filozofii (por. Rzeźnicka-Krupa 2007; Krause 2010). Terenem prowadzonych rozważań jest szkoła powszechna oraz uczniowie i nauczyciele klas włączających. Autorka dowodzi, że INNY w tym środowisku jest odbierany jako zagrożenie, a argumentacja filozoficzna wskazuje, że sensowny dialog z INNYM jest możliwy tylko przy jego pełnym udziale w procesie inkluzji. Autorka przedstawia argumenty odkrywające genezę tego poczucia zagrożenia zarówno u INNEGO, nauczycieli, jak i uczniów. Zdaniem Autorki wynika ono z wielowiekowej dominacji rozumu pragmatycznego i techniki jako narzędzia wykorzystywanego do panowania nad naturą/przyrodą, a w konsekwencji wyłączenia z dyskursu publicznego i naukowego emocji, takich jak strach, niepewność, lęk, które traktowane są jako wychodzące poza normalność. Poczucie zagrożenia odczuwane przez uczestników życia szkolnego uwarunkowane jest odruchem orientacyjnym, a reakcja na niego jest zinterpretowana przez kulturę danego społeczeństwa.
Jednocześnie, jak dowodzi Autorka, w klasie szkolnej potrzeby „zrozumienia” dotyczą tylko zrozumienia na poziomie umysłu, a wykazują tendencje do niezrozumienia mowy ciała (jak np.: gestów, mimiki twarzy, sposobu poruszania się). Autorka proponuje wykorzystanie metod badań etnograficznych pozwalających na uwzględnienie i interpretację mowy ciała, wypowiedzianych słów, odczytywanie niedomówień i za pomocą terapii kulturowej pomaga uczestnikom badań nawiązać wspólny dialog. Artykuł nawiązuje do rozważań na temat Innego, przyrody, roli nauczyciela oraz języka i jest zaproszeniem do interdyscyplinarnych dyskusji.

Słowa kluczowe

the Other language cultural therapy nature Inny język terapia kulturowa natura

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Licznerska, L. A. (2018). THE OTHER – A TRUE INDIVIDUAL. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.44