Główna treść artykułu

Abstrakt

Coraz częściej wskazuje się, że sukces w życiu zawodowym zależy od kreatywności podmiotu, który potrafi tworzyć niepowtarzalne, zaskakujące rozwiązania standardowych i niestandardowych problemów. Współczesna teoria kształcenia oddala się od stanowiska, które kojarzone jest jedynie z przekazywaniem i zdobywaniem wiedzy. W prezentowanym tekście podjęto próbę ukazania możliwości doskonalenia i wykorzystania kompetencji kreacyjnych animatorów pracujących w różnych placówkach. Przedstawiono założenia edukacji formalnej i nieformalnej. Zdefiniowano pojęcia animacji, animatora, kompetencji, kompetencji kreacyjnych. Ustalono niektóre pożądane cechy animatorów podejmujących działania edukacyjne w centrach nauki. Są to osoby, które stwarzają podopiecznym warunki sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz zainteresowań nauką. Niezwykle istotne jest nieustanne podwyższanie przez nich kwalifikacji.

Słowa kluczowe

formal and informal education entertainment entertainer creative competences animacja edukacja formalna i nieformalna animator kompetencje kreacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwalajtys, U. ., & Pasterniak-Kobyłecka, E. . (2019). O POTRZEBIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI KREATYWNYCH ANIMATORÓW EDUKACJI NIEFORMALNEJ. ZARYS PROBLEMU. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.32