Główna treść artykułu

Abstrakt

Do ważnych, interdyscyplinarnych zjawisk społeczeństwa informacyjnego należą: kultura informacji i kształtujące ją kompetencje informacyjne – information literacy oraz środowisko informacyjne. Społeczeństwo informacyjne cechuje się właściwą sobie stratyfikacją społeczną, w której ulokowanie warunkowane jest kompetencjami informacyjnymi człowieka, a te wyznaczane są poziomem edukacji informacyjnej. Przedmiotem zainteresowania współczesnej tyflopedagogiki jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością wzroku do inkluzywnego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
Rozważaniami objęto podstawowe uwarunkowania pełnoprawnej obecności osób z niepełnosprawnością wzroku w świecie informacji, czyli materiały alternatywne (system Braille’a, tyflografika i audiodeskrypcja), wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i wspomagających. Refleksje odniesiono do sytuacji edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo w Polsce, wyprowadzając tyflopedagogiczne wnioski i postulaty teoretyczno-praktyczne.

Słowa kluczowe

information literacy blind alternative materials information and communication technologies assistive technologies information literacy niewidomy materiały alternatywne technologie informacyjno-komunikacyjne technologie wspomagające

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czerwińska, M. (2019). OD SYSTEMU BRAILLE’A DO TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH – ROZWAŻANIA NAD INFORMATION LITERACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.27