Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł traktuje o problematyce związanej ze zjawiskiem celebrities. Celebrytyzm w rzeczywistości popkulturowej jest w polskiej socjologii zagadnieniem nowatorskim, dotąd słabo rozpatrywanym oraz mało ukształtowanym empirycznie i metodologicznie. Celem tekstu jest uka­zanie cech, które wskazują na bycie męskim celebrytą w polskim świecie medialnym. Podjęto próbę zaprezentowania zjawiska celebrities na przykładzie kontrowersyjnego dziennikarza muzycznego i pro­wadzącego show Kuby Wojewódzkiego. Analizie poddano jego zachowania, wypowiedzi i komentarze na temat innych znanych postaci ze świata show biznesu. Posłużono się kluczem kategoryzacyjnym, który jest istotnym elementem w analizie zawartości treści przekazów masowych. Całość rozważań została osadzona w teoretycznych ramach kultury masowej. Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie cechy charakteryzują osobę, o której można powiedzieć „celebryta”, i jakie to ma społeczne konsekwencje w kontekście odgrywania społecznej roli oraz wzorów męskości.

Słowa kluczowe

celebrities celebrity social role model of masculinity zjawisko celebrities rola społeczna celebryta wzór męskości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piotrowska, A. (2015). MĘSKOŚĆ W WERSJI „POP”, CZYLI JAKI JEST WSPÓŁCZESNY MĘŻCZYZNA CELEBRYTA? STUDIUM PRZYPADKU. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.149