Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule autorka skupia się na problematyce animacji kulturalnej dorosłych widzianej z perspektywy uczestników procesów animacyjnych. Opracowanie powstało na podstawie wywiadów grupowych przeprowadzonych w pięciu grupach warsztatowych funkcjonujących przy lubelskich domach i ośrodkach kultury (grupa teatralna, warsztaty malarskie, warsztaty filmowe, warsztaty taneczne, zespół muzyczny). Działalność animacyjna została ukazana w perspektywie szans i ograniczeń, jakie niesie ze sobą dorosłość. Podjęto próbę wskazania specyfiki animacji kulturalnej dorosłych, którą – jak pokazały zrealizowane badania – można określić jako sposób oddziaływania mający na celu wspomaganie aktywności społeczno-kulturalnej, komunikacji, integracji i kreatywności osób dorosłych. Tak rozumiana animacja opiera się w dużej mierze na następujących wartościach: dialog, autonomia, partnerstwo, podmiotowość, szacunek wobec różnorodności, prawo do odmienności. W opracowaniu zostały również omówione funkcje animacji kulturalnej dorosłych, wśród których wyróżniono funkcje: komunikacyjno-integracyjną, edukacyjną, partycypacyjną, rekreacyjno-eskapistyczną, samorealizacyjną, transgresyjną, wzmacniającą i socjalizacyjną. Ponadto scharakteryzowano rolę animatora dorosłych oraz jego najbardziej pożądane kompetencje. 

Słowa kluczowe

cultural animation to adults animator of culture adult participant in culture animacja kulturalna dorosłych animator kultury dorosły uczestnik kultury

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lewartowicz, U. (2015). ANIMACJA KULTURALNA DOROSłYCH Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKÓW I ANIMATORÓW. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.145