Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł traktuje o aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa problematyce kształcenia ustawicznego, które należy obecnie do istotnych zadań uczelni wyższych. Autor artykułu uzasadnia konieczność wykorzystania kształcenia ustawicznego wspomaganego komputerowo jako elementu mogącego poprawić sytuację osób starszych na rynku pracy. Zaprezentowane zostały także wybrane zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa i wynikające z tego konsekwencje dla szkolnictwa. W artykule zawarto informacje o dokumentach, podkreślających istotną rolę ICT w procesie edukacji całożyciowej. Ukazano potencjał drzemiący w technologiach informacyjno-komunikacyjnych i możliwościach ich wykorzystania w kształceniu na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych

Słowa kluczowe

lifelong learning distance learning ICT edukacja całożyciowa kształcenie na odległość technologie informacyjno-komunikacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wagner, J. (2015). KSZTAŁCENIE NA ODLEGłOŚĆ W EDUKACJI CAłOŻYCIOWEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.137