Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule poszukiwano uwarunkowań intra- i interpersonalnych związanych z pozostawaniem poza społeczeństwem. Do rozważań teoretycznych wykorzystano model analizy umiejętności społecznych zaproponowany przez M. Benetta oraz model badania oczekiwań temporalnych J. Trempały. Celami prezentowanych badań były: weryfikacja założeń dotyczących istnienia różnic w kompetencjach oraz posiadanych umiejętnościach między grupa kontrolną (poddaną treningowi – osoby zmarginalizowane) a osobami z tzw. „większości społecznej” oraz ewaluacja skuteczności podjętych w projekcie działań aktywizujących integrację społeczną. Grupa badanych to 521osób. Wykorzystano narzędzia: Kwestionariusz Doświadczeń Życiowych, Kwestionariusz Poczucia Wpływu na Wydarzenia, Narzędzie do badania oczekiwanych zmian oraz Skalę Samooceny. Rezultaty wskazały wzrost poczucia wpływu na własne życie w różnych aspektach, poprawę umiejętności komunikacyjnych, urealnienie własnej samooceny i rozpoznanie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

Słowa kluczowe

self-esteem acculturation social integration training support samoocena akulturacja integracja społeczna trening wsparcie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Farnicka, M. (2016). ZMIANY OCZEKIWAŃ PRZYSZŁOŚCIOWYCH JAKO PRZEJAW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BENEFICJENTÓW PLACÓWEK POMOCY SPOłECZNEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.107