Procedura recenzowania

Procedura recenzowania tekstów publikowanych w "Dyskursach Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" jest zgodna z wytycznymi MNiSW  oraz zasadami etyki publikacyjnej odnoszącymi się do wskazań Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (O czasopiśmie / Zasady etyki publikacyjnej)

 

Do recenzji dopuszczane są teksty spełniające wymagania sformułowane w „Ogólnych zasadach publikacji", „Wymaganiach formalnych i technicznych" oraz „Zgłaszaniu artykułów”.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

Recenzenci tekstów publikowanych w "Dyskursach Młodych Andragogów/Adult Education Discourses" dobierani są pod względem kompetencji w danej dziedzinie, tak by gwarantowali wysoki standard i rzetelność recenzji.

Przydzielając tekst recenzentom redakcja kieruje się zasadą niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentem (autor i recenzent nie mogą być w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych, czyli nie mogą być spokrewnieni, nie może być między nimi zależności służbowej).

W procesie recenzowania obowiązuje przede wszystkim zasada podwójnej anonimowości - recenzenci i autorzy tekstów nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). 

Recenzja sporządzana jest pisemnie, a jej konkluzje są jasne i jednoznaczne.

Do publikacji dopuszczane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

W sytuacji, gdy tekst otrzymał dwie skrajnie odmienne recenzje, w tym jedną negatywną, redakcja może zadecydować o powołaniu trzeciego recenzenta.W sytuacjach niejednoznacznych, gdy istnieje trudność z podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, redakcja może zwrócić się o opinię do członka Rady Naukowej czasopisma.

Jeśli recenzent wskazuje na konieczność dokonania zmian w tekście, autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania "Odpowiedzi na recenzje", w której określa, czy i w jakim zakresie dostosował tekst do uwag recenzenta lub z jakich powodów ich nie uwzględnił. Naniesione zmiany powinny być także zaznaczone w tekście.

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku podejmują redaktorzy czasopisma, kierując się opiniami recenzentów oraz jakością poprawy tekstu, dokonanej przez autora po recenzjach.

Lista recenzentów współpracujących dostępna jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz w roku.

Tożsamość recenzentów poszczególnych numerów pisma nie jest ujawniana.

 

Instrukcje dla recenzentów

Recenzenci są proszeni o przygotowanie szczegółowej oceny tekstu, biorąc pod uwagę takie jego aspekty jak:

- zgodność tekstu z profilem czasopisma,

- poprawność struktury tekstu,

- zgodność tytułu tekstu z jego treścią,

- jasne nakreślenie celu artykułu,

- aktualność, oryginalność i ważność podjętej problematyki,

- poprawność i przejrzystość metodologiczna przeprowadzonych badań,

- wartość merytoryczna tekstu,

- właściwy dobór źródeł i literatury,

- poprawność strony formalnej tekstu (język, przypisy, bibliografia, oznaczenie rycin i tabel),

- adekwatny dobór słów kluczowych,

- zgodność abstraktu z wymogami redakcyjnymi (w przypadku artykułu badawczego abstrakt powinien zawierać: cel i problem badawczy, metody zbierania i analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel artykułu, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia, główne wnioski).

W przypadku zastrzeżeń do tekstu recenzenci powinni zawrzeć w recenzji konkretne, konstruktywne uwagi i sugestie, które pomogą autorowi udoskonalić tekst i poprawić jego słabsze aspekty, uchybienia lub niejasności.

We wniosku końcowym recenzent powinien przyjąć jedną z rekomendacji:

  • Rekomenduję tekst do druku
  • Proponuję przyjąć tekst do druku po naniesieniu poprawek (tekst może być opublikowany po poprawie i uwzględnieniu uwag wskazanych przez recenzenta oraz zaakceptowaniu poprawy tekstu przez redakcję)
  • Proponuję przyjąć tekst do druku po wprowadzeniu poprawek i poddaniu go ponownej ocenie recenzenta (tekst, po wprowadzeniu gruntownych zmian i poprawek, musi być ponownie oceniony przez tego samego recenzenta)
  • Nie rekomenduję tekstu do druku