Procedura recenzowania tekstów publikowanych w „Dyskursach Młodych Andragogów" jest zgodna z wytycznymi MNiSW  oraz zasadami etyki publikacyjnej odnoszącymi się do wskazań Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (zob. O czasopiśmie/ Zasady etyki publikacyjnej):

 • Recenzenci tekstów publikowanych w „Dyskursach Młodych Andragogów" dobierani są pod względem kompetencji w danej dziedzinie, tak by gwarantowali wysoki standard i rzetelność recenzji.
 • Recenzenci zobowiązani są do przygotowania obiektywnej, rzetelnej i merytorycznej oceny artykułów.
 • Recenzenci w swoich opiniach są niezależni.
 • Lista recenzentów współpracujących umieszczona jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz w roku.
 • Tożsamość recenzentów poszczególnych numerów pisma nie jest ujawniana.
 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 • Do publikacji dopuszczane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 • W sytuacji, gdy tekst otrzymał dwie skrajnie odmienne recenzje, w tym jedną negatywną, redakcja może zadecydować o powołaniu trzeciego recenzenta.
 • W procesie recenzowania obowiązuje przede wszystkim zasada podwójnej anonimowości - recenzenci i autorzy tekstów nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces"). 
 • Przydzielając tekst recenzentom redakcja kieruje się zasadą niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentem (autor i recenzent nie mogą być w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych, czyli nie mogą być spokrewnieni, nie może być między nimi zależności służbowej oraz nie może ich łączyć współpraca w ciągu dwóch lat poprzedzających recenzję).
 • W przypadku, gdy recenzent i/ lub autor znają swoją tożsamość recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (Oświadczenie recenzenta).
 • Recenzent może zrezygnować z oceniania tekstu, gdy istnieje konflikt interesów z autorem.
 • Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności na temat ocenianej pracy i samej recenzji.
 • Każda dostrzeżona przez recenzenta oznaka nierzetelności naukowej w ocenianej pracy musi być zgłoszona redakcji czasopisma.
 • Recenzja sporządzana jest pisemnie, a jej konkluzje są jasne i jednoznaczne. Recenzent może uzależnić dopuszczenie tekstu do publikacji od dokonania przez autora wskazanych przez recenzenta poprawek tekstu.
 • Do recenzji dopuszczane są teksty spełniające wymagania sformułowane w „Ogólnych zasadach publikacji", „Wymaganiach formalnych i technicznych" oraz „Zgłaszaniu artykułów”.
 •  

FORMULARZ RECENZJI

Formalna ocena artykułu

Tekst zgodny z profilem czasopisma

  • Tak
  • Nie

Tekst ma prawidłową strukturę

  • Tak
  • Nie

Tytuł tekstu odpowiada treści

  • Tak
  • Nie

Merytoryczna ocena tekstu

 

Uwagi do tekstu

 (Proszę wpisać ewentualne zastrzeżenia wobec tekstu wraz z sugestiami zmian)

 

Wnioski

  • Rekomenduję tekst do druku.
  • Proponuję przyjąć tekst do druku po naniesieniu poprawek.
  •  Proponuję przyjąć tekst do druku po wprowadzeniu poprawek i poddaniu go ponownej ocenie recenzenta.
  • Nie rekomenduję tekstu do druku.