Drukuj

Procedura recenzowania

 

Procedura recenzowania tekstów publikowanych w „Dyskursach Młodych Andragogów" jest zgodna z wytycznymi MNiSW:

 • Recenzenci tekstów publikowanych w „Dyskursach Młodych Andragogów" dobierani są pod względem kompetencji w danej dziedzinie, tak by gwarantowali wysoki standard i rzetelność recenzji.
 • Recenzenci w swoich opiniach są niezależni.
 • Lista recenzentów współpracujących umieszczona jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz w roku.
 • Tożsamość recenzentów poszczególnych numerów pisma nie jest ujawniana.
 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 • Do publikacji dopuszczane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 • W procesie recenzowania obowiązuje przede wszystkim zasada podwójnej anonimowości - recenzenci i autorzy tekstów nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces"). 
 • Przydzielając tekst recenzentom redakcja kieruje się zasadą niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentem (autor i recenzent nie mogą być w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych, czyli nie mogą być spokrewnieni, nie może być między nimi zależności służbowej oraz nie może ich łączyć współpraca w ciągu dwóch lat poprzedzających recenzję).
 • W przypadku, gdy recenzent i/ lub autor znają swoją tożsamość recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (Oświadczenie recenzenta).
 • Recenzja sporządzana jest pisemnie, a jej konkluzje są jasne i jednoznaczne. Recenzent może uzależnić dopuszczenie tekstu do publikacji od dokonania przez autora wskazanych przez recenzenta poprawek tekstu.
 • Do recenzji dopuszczane są teksty spełniające wymagania sformułowane w „Ogólnych zasadach publikacji" oraz „Wymogach redakcyjnych".
 • Formularz recenzji (formularz recenzji_DMA)

Dyskursy Młodych Andragogów; ISSN 2084-2740