Drukuj

Informacje dla autorów

Zapraszamy do publikacji artykułów w  20. tomie "Dyskursów Młodych Andragogów". Teksty przyjmowane są do 31. października 2018 roku. Prosimy jednak o wcześniejszą deklarację udziału w publikacji, podanie roboczego tytułu artykułu i przesłanie abstraktu (do 01.września 2018). Osoby zainteresowane publikacją mogą kontaktować się z Małgorzatą Olejarz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub Sylwią Słowińską   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji, gdyż zostały wprowadzone w nich pewne zmiany, w tym dotyczące stylu przypisów i nadsyłania streszczeń. 

 

 

Ogólne zasady publikacji

 • „Dyskursy Młodych Andragogów” przyjmują do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane. Wyjątek stanowią artykuły zagranicznych autorów, które ukazały się za granicą, w obcym języku, możliwe jest opublikowanie ich tłumaczenia na język polski w „DMA”.
 • Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji redaktorzy tematyczni we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji. Mogą oni artykuł odrzucić w przypadku gdy: nie mieści się on w profilu pisma; nie spełnia wymogów redakcyjnych i technicznych określonych dla „DMA” oraz wymogów merytorycznych i metodologicznych tekstu naukowego. Redaktorzy mogą także poprosić o dostosowanie tekstu do wymogów obowiązujących w „DMA” i od tego uzależnić dopuszczenie tekstu do recenzji.
 • Teksty poddawane są ocenie dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 • Tekst, który otrzymał negatywną recenzję nie jest przyjmowany do publikacji.
 • Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta. O publikacji tekstu decyduje redaktor.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.
 • Do tekstu przesyłanego do publikacji należy załączyć na końcu streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe (zob. wskazówki na dole strony), a także informacje o afiliacji autora (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni; służbowy adres mailowy autora) 
 • Teksty prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji należy dosłać także pocztą elektroniczną streszczenie artykułu w języku  angielskim wraz ze słowami kluczowymi. 
 • Po zaopiniowaniu tekstu do publikacji należy  przysłać pocztą tradycyjną na adres redakcji podpisane oświadczenie o oryginalności tekstu i źródłach finasowania oraz zgodę na umieszczenie tekstu, streszczenia i danych osobowych w bazach internetowych (oświadczenie i zgoda autora).
 • Od roku 2014 Oficyna Wydawnicza UZ podpisuje z autorami umowy wydawnicze. Po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji egzemparz umowy jest przesyłany w wersji elektronicznej autorowi. Podpisaną umowę należy odesłać pocztą tradycyjną w dwóch egzemplarzach wraz z oświadczeniem o oryginalności tekstu na adres redakcji "DMA". 
 • Redakcja traktuje rzetelność i uczciwość jako priorytetową zasadę w działalności naukowej. Dlatego wprowadzone zostały procedury przeciwdziałania nierzetelności i nieuczciwości (oświadczenie o oryginalności tekstu), a wszelkie przejawy łamania zasad (ghostwrittng, guest autorship)  będą ujawniane. O takich przypadkach zostaną powiadomione także odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)
 • Autorom nie przysługuje honorarium za opublikowanie tekstu.

 

 

Wymagania formalne i techniczne 

 

W "Dyskursach Młodych Andragogów" publikujemy artykuły  o charakterze naukowym, przez które zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych należy  rozumieć artykuły prezentujące "wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze". W czasopiśmie publikowane są także sprawozdania z projektów badawczych, konferencji i seminariów naukowych. Artykuły powinny mieścić się w profilu tematycznym czasopisma.

Tekst zgłaszany do publikacji powinien mieć przejrzystą strukturę, na którą składać się będzie:

- syntetyczne i klarowne wprowadzenie, jasno określające przedmiot, cel wywodu, przyjęte założenia oraz perspektywę teoretyczną i badawczą (jeśli w tekście prezentowane są wyniki badań);

- część główna tekstu, w której następuje rozwinięcie wywodu (również ustrukturyzowana);

- podsumowanie zawierające wnioski i konkluzje. 

Kompletna struktura zgłaszanego artykułu powinna zawierać:

- stronę tytułową (tytuł, dane o autorze, afiliację),

- tekst główny,

- abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (w osobnym pliku),

- bibliografię (zawierającą tylko literaturę cytowaną),

- załączniki (tabele, rysunki, fotografie - w osobnych plikach).

 Prosimy Autorów o dostosowanie tekstów do następujących wymagań technicznych:

 • dopuszczalna objętość tekstu - od 10 do 12 stron maszynopisu przygotowanego wedle podanych niżej wymogów;
 • edytor Word/ format*doc, *docx; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm; wyjustowanie; strony ponumerowane, numeracja w dolnym prawym rogu;
 • tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem;
 • cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie;
 • tabele, rysunki, schematy i mapy powinny być kolejno numerowane, zatytułowane, a pod materiałem należy podać ich źródło;
 • przy nazwiskach osób wymienianych lub cytowanych po raz pierwszy należy podać imię.

 

Przypisy

 • Prosimy o sporządzanie przypisów w systemie harwardzkim.
 • Dopuszczalne są przypisy dolne jedynie o charakterze rzeczowym lub słownikowym (nie bibliograficzne).
 • Przykłady przypisów wewnątrz tekstu:
  • pozycja zwarta, książka jednego autora: (Sztompka  2007, s. 15)
  • praca dwóch autorów, kolejność nazwisk zgodna z zapisaną w książce: (Potulicka i Rutkowiak 2010, s. 23)
  • praca pod redakcją: (Kubinowski i Nowak red. 2006)
  • prace kilku autorów w jednym przypisie (Banks 2009, s. 10-12; Sztompka 2007, s. 45)
  • kilka prac jednego autora w jednym przypisie: (Sztompka 2005, s. 32; 2007, s. 21-25)
  • praca trzech lub więcej autorów: (Lofland i in. 2009, s. 150)
  • gdy odwołujemy się do więcej niż jednej pracy danego autora, wydanych w tym samym roku: (Sztompka 2007a, s. 14) lub (Sztompka 2007b, s. 124)
 • Nie należy opatrywać przypisami tytułów i mott. Nazwisko autora motta i tytuł dzieła, z którego ono pochodzi, należy podać w nawiasie bezpośrednio pod mottem (zbędne jest podawanie adresu wydawniczego). Jeżeli tytuł wymaga objaśnień i jest naprawdę konieczne sporządzenie przypisu, to tego przypisu nie należy numerować, lecz opatrzyć np. gwiazdką. 

 

  Bibliografia

 • Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i tylko literaturę umieszczoną w przypisach.
 • Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji i redaktorów prac zbiorowych.
 • Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora lub redaktora pracy zbiorowej, datę wydania w nawiasie, pełny tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy i miejsce wydania.  W przypadku artykułu z czasopisma i rozdziału w pracy zbiorowej podajemy też strony rozdziału czy artykułu. Przy przekładach podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza. Nazwę czasopisma należy zapisać czcionką prostą w cudzysłowie  oraz podać jego numer. 
 • Opis bibliograficzny źródeł internetowych powinien zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu. 

Wzór:

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Bauman T. (2006), Badacz jako krytyk, w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie,  D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 189-207.

Mendel M. (red.) (2007), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Wiza A. (2015), Nieformalne obszary uczenia się dorosłych - edukacyjne konteksty podróżowania,  „Dyskursy Młodych Andragogów, T. 16, s. 47-58.

Zybertowicz A. (2001), Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, „Kultura i Historia” nr 1, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4820.01.2012.

 

Streszczenia i słowa kluczowe 

 • Streszczenia tekstów umieszczone zostaną w „Dyskursach Młodych Andragogów”, na stronie internetowej czasopisma oraz w internetowych bazach publikacji naukowych (m.in.CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl). Prosimy zatem o przesłanie na adres mailowy redakcji z tekstem składanym do publikacji streszczenia w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi (3-4 pojęcia konkretne, dotyczące bezpośrednio treści artykułu) oraz informacjami o autorze (nazwa uczelni, wydział, instytut, zakład/katedra, adres uczelni; służbowy adres mailowy autora). Streszczenie, słowa kluczowe oraz informacje o autorze należy umieścić bezpośrednio pod tekstem. Natomiast po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji prosimy dosłać  streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim. 
 • Streszczenia powinny: 

- mieć objętość od 1/2 do 2/3 standardowej strony (ok.1800 znaków), 

- być pisane w 3.osobie, 

- zawierać tytuły tekstu, 

- zawierać w swej treści (jeśli to możliwe): cel, wyniki, metody, wnioski. 

 

 

Dyskursy Młodych Andragogów; ISSN 2084-2740