Drukuj

Strona główna

 

„Dyskursy Młodych Andragogów" są punktowanym czasopismem naukowymfunkcjonującym wcześniej, od 2001 roku, jako seria wydawnicza. Wedle listy czasopism naukowych MNiSW na rok 2015 za publikację w "DMA" autor uzyskuje 10 punktów (w poprzednich latach 4 pkt.). Czasopismo wydawane jest corocznie przez Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. "DMA" to rocznik skierowany do badaczy z różnych środowisk naukowych, w tym w szczególności do młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną i kontekstami uczenia się człowieka dorosłego.
Chcemy by „Dyskursy Młodych Andragogów" były miejscem, gdzie „młodość spotyka się z doświadczeniem" i gdzie stwarza się okazje i możliwości wspólnego uczenia się – dzielenia poglądami, wynikami badań i opiniami, wzajemnego inspirowania, podejmowania odważnych dyskursów, jak i polemik, czy też wyrażania różniących się między sobą stanowisk. Chcemy, by nasze czasopismo stwarzało, poprzez publikowane w nim teksty, okazję do wzajemnego poznawania się oraz nawiązywania międzypokoleniowego i międzyśrodowiskowego dialogu naukowego. Do tego dialogu zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej edukacji dorosłych, w tym w szczególności przedstawicieli środowiska młodych pracowników nauki.
Redakcja

 

Etyka publikacyjna "Dyskursów Młodych Andragogów"

Czasopismo "Dyskursy Młodych Andragogów" tworzone jest z dbałością o etykę publikacyjną i stosowane są w nim zasady mające na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom. Zasady te zgodne są z zaleceniami Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (https://publicationethics.org/) Zasady etyki publikacyjnej określają procedury postępowania redakcji czasopisma,  autorów i recenzentów (Zasady etyki publikacyjnej; Diagramy COPE).

 

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma „Dyskursy Młodych Andragogów" jest wydanie papierowe (ISSN 2084-2740).
Od tomu 12. czasopismo dostępne jest w całości  także w wersji elektronicznej na stronie internetowej "DMA". Nowy tom umieszczany jest na stronie internetowej czasopisma po ukazaniu się  numeru drukiem.

 

Indeksowanie  czasopisma w bazach danych

"Dyskursy Młodych Andragogów" indeksowane są w bazie Erih plusIndex Copernicus (IC Journals Master List, www.indexcopernicus.com) oraz w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, www.cejsh.icm.edu.pl) gdzie od tomu 15. czasopismo dostępne jest także pełnotekstowo. Wszystkie te bazy znajdują się na wykazie baz referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Dyskursy Młodych Andragogów; ISSN 2084-2740